Nieuws

 

 

Kinderopvang & Prinsjesdag

Verenigingsnieuws • 15 september 2015

Het kabinet heeft op Prinsjesdag alle plannen voor de begroting 2016 formeel gepresenteerd. Belangrijk voor kinderopvang: 290 miljoen euro extra voor kinderopvangtoeslag en 60 miljoen voor voorschoolse voorzieningen. Daarnaast profiteren werkende ouders van nog een aantal andere vormen van lastenverlichtingen.

Het kabinetsplan is een goede impuls voor het noodzakelijke herstel van onze sector. Naar verwachting komen er meer dan 7.000 banen in de kinderopvang bij. We zetten ons als brancheorganisatie hier al jarenlang voor in.

Verhoging kinderopvangtoeslag: alle ouders profiteren
Het kabinet trekt in totaal 290 miljoen euro extra budget uit voor de kinderopvangtoeslag.

Hoofdpunten van het kabinetsplan zijn:

– Alle ouders met kinderopvangtoeslag profiteren van de verhoging van de kinderopvangtoeslag vanaf 1 januari 2016.
– Voor zowel het eerste kind als voor het tweede en volgende kinderen wordt het toeslagpercentage voor alle ouders verhoogd met 5,8 procent. Hierbij zijn de allerhoogste toeslagpercentages gemaximeerd op respectievelijk 93 procent voor het eerste kind en 94 procent voor tweede en volgende kinderen.
– Voor ouders met een verzamelinkomen van anderhalf keer modaal en twee kinderen die drie dagen per week naar de buitenschoolse opvang gaan, dalen de kosten van kinderopvang met 56 euro per maand. Als diezelfde ouders twee kinderen hebben die drie dagen naar de dagopvang gaan, dan dalen de kosten van kinderopvang met 108 euro per maand.

Het besluit van het kabinet is nog een concept besluit. Een besluit over de toeslag dient aan de Tweede Kamer te worden voorgelegd. Een formeel besluit van de minister wordt voor oktober verwacht.

Meer extra budget dan eerder aangekondigd
De brancheorganisatie pleit al lange tijd voor het teruggeven van de extra opbrengsten van de bezuinigingen aan de sector. De bezuinigingen van de jaren 2011-2013 leverden veel meer op dan gepland.

De onderbesteding uit de begroting van vorig jaar loopt op van 300 miljoen euro in 2016 tot 450 miljoen euro in 2019. Daarom pleitte de brancheorganisatie er voor om de gehele onderuitputting op het kinderopvangbudget in te zetten.

Het kabinet trekt nu in totaal 290 miljoen euro extra budget uit voor de kinderopvangtoeslag. Daarmee verbetert de financiële bereikbaarheid van kinderopvang voor alle ouders. In het eerdere kabinetsplan voor de belastingherziening was nog sprake van 250 miljoen euro extra budget.

Kinderopvang effectieve banenmotor
Kinderopvang is een effectief middel voor de overheid om extra banen te creëren. Onderzoek van bureau Buitenhek in opdracht van de brancheorganisatie gaf eerder al aan dat een extra budget van 250 miljoen eueo tot zo’n 7.000 extra banen in de sector leidt. Ofwel 20 procent van de kabinetsdoelstelling om de komende jaren 35.000 banen te creëren. Daarmee levert de kinderopvang de grootste bijdrage aan de beoogde banengroei van het belastingplan. Daarnaast krijgt de arbeidsparticipatie buiten de branche een impuls van ruim 50.000 werkende ouders die weer gebruik gaan maken van kinderopvang.

Extra budget uit onderuitputting voor gelijke kostenverdeling
In 2014 is al een extra budget van 100 miljoen euro beschikbaar gesteld. Nu komt vanaf 2016 een bedrag van 290 miljoen aan extra budget beschikbaar. Met deze nieuwe financiële impuls wordt ook een stap in de goede richting gezet van een gelijke verdeling van kosten voor kinderopvang voor ouders, overheid en werkgevers.

Daarnaast wil het kabinet de komende jaren 60 miljoen euro extra besteden aan voorschoolse voorzieningen. Dit betreft twee dagdelen opvang voor alle peuters. Dit budget wordt ter beschikking gesteld aan gemeenten. Hiermee kunnen de gemeenten een aanbod verzorgen voor de 15 procent van de kleuters die geen gebruik maken van een voorschoolse voorziening.

Dat is volgens de brancheorganisatie goed nieuws voor alle ouders en kinderen in Nederland. Hiermee onderstreept het kabinet het belang van kinderopvang voor de ontwikkeling van ieder kind en voor de arbeidsparticipatie. Dit versterkt onze economie, voor nu en in de toekomst.

Maximum uurprijzen 2016 geïndexeerd
De maximum uurprijzen waarover ouders kinderopvangtoeslag in aanmerking komen worden in 2016 geïndexeerd. Uit de wettelijke systematiek volgt een verhoging van (afgerond) 0,7 procent. Dit is het resultaat van een indexering voor 2016 van (afgerond) +2,2 procent en een correctie op de indexering van 2015 van (afgerond) -1,4 procent. Het kabinet heeft het voornemen hiervoor al eerder naar buiten gebracht, in de brief met concept besluit over het extra budget voor de toeslag voor 2016 is dit nogmaals opgenomen.

Meer lastenverlichting voor werkende ouders
Naast de verhoging van de toeslag profiteren werkende ouders volgend jaar van nog meer kabinetsplannen. Zo gaat het budget voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting met 300 miljoen euro omhoog, het budget voor arbeidskorting met 2,6 miljard omhoog, worden de belastingtarieven verlaagd en het aangrijpingspunt voor de vierde schijf verhoogd (hiermee is 3,4 miljard gemoeid).

Dit pakket wordt deels gefinancierd (voor 2,1 miljard) door de algemene heffingskorting te verlagen. Daarnaast wordt het vaderschapsverlof verlengd van twee dagen naar vijf dagen. In totaal verlaagt het kabinet de lasten op arbeid met 5 miljard euro. Werkende tweeverdieners gaan er in de plannen van het kabinet, afhankelijk van de hoogte van de inkomens, tussen 2 en 4 procent in koopkracht op vooruit.

Werkgeversvoordelen
Een deel van het pakket van 5 miljard is gericht op werkgevers. Het zogenaamde lage-inkomensvoordeel (LIV) voor werkgevers die mensen met een laag inkomen in dienst hebben (tussen 100 en 120 procent van het wettelijk minimumloon) wordt verhoogd.

Tegenbegroting D66: extra geld voor kinderopvang
In reactie op de kabinetsplannen heeft D66 op Prinsjesdag een tegenbegroting bekend gemaakt. Daarin wordt fors meer extra budget voor kinderopvang vrijgemaakt dan in het kabinetsplan, namelijk 650 miljoen euro. Ook worden werkende ouders met andere maatregelen sterker financieel ondersteund dat in het kabinetsplan.

Waar vindt u meer informatie?
Het concept besluit voor de kinderopvangtoeslag met de bijbehorende tabel met toeslagpercentages vindt u in het ledendeel van de website bij de documenten van het dossier Wet kinderopvang.

Stukken van de Rijksoverheid over de Miljoenennota 2016 en de Begroting 2016 van het ministerie van SZW vindt u opwww.rijksoverheid.nl.

De tegenbegroting van D66 vindt u op de website van D66 www.d66.nl.